חיפוש

א. כללי

  1. "כיף בבית" הינה חנות וירטואלית למכירת מוצרים צעצועים ופעילויות לבית ולילד (להלן: "האתר"). את האתר מפעילה ומנהלת כיף בבית, ע.מ. 512791181
  2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין משתמשי האתר (להלן: "הלקוח").
  3. כל שימוש ופעולה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה ממליצה ללקוחות לקרוא בעיון את הוראות התקנון במלואן לפני כל שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר. השימוש באתר ו/או רכישה באתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ללא סייג את כל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון. אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לחדול משימוש באתר.
  4. הלקוח מאשר כי הוא מסכים עם האמור בתקנון זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור לתקנון זה, תוקפו ותחולתו.
  5. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, סמרטפון, טבלט, מחשבי כף יד למיניהם ו/או כל מכשיר תקשורת אחר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות או לבטל, מעת לעת, כל תנאי מתנאי התקנון, כולם או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. כל שינוי בתנאי התקנון יחול באופן מיידי עם פרסומו במסגרת התקנון על כל לקוחות האתר. כל שימוש וביצוע פעולה באתר אחרי ביצוע שינוי בהוראות התקנון ייחשב הסכמה וקבלה של השינוי האמור על ידי הלקוח. הנוסח האחרון הוא המחייב.
  7. רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה ואת האתר. מקום בו יש סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין המפורסם באתר ו/או בכל מקום אחר – יגבר האמור בהוראות תקנון זה, ובלבד שאין בהוראות התקנון כדי לצמצם את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
  8. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את שימושו באתר.
  9. באתר רשאי להשתמש בגיר שמלאו לו 18 שנים, בעל תיבת מייל פעילה ונגישה, טלפון סלולרי וכרטיס אשראי תקף ו/או חשבון פייפאל פעיל. ככל שהלקוח הוא מתחת לגיל 18, הרי הוא מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הרכישות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת נציגו לביצועה.
  10. החברה רשאית שלא לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים את השימוש באתר, לזמן קצוב או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא (לרבות: מסירת אמצעי תשלום לא תקף או שגוי, מסירת פרטים כוזבים, פגיעה מכל סוג בחברה ו/או באתר, פגיעה בלקוח אחר וכיוצ"ב), ללא צורך בנימוק ו/או במתן הודעה מוקדמת.  
  11. כל פעילות הלקוח באתר או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. אין לעשות באתר, בתכניו או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות. הלקוח לא יפרסם באתר כל חומר אשר מפר את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, דיבתי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, מפר פרטיות, מיני, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית או שמפר בדרך אחרת כל חוק.
  12. הלקוח לא יעלה או יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.  
  13. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים, לקבוע ולשנות את התוכן, המראה, העיצוב והפונקציונליות של האתר וכל אלמנט בו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  14. הלקוח מסכים לשפות ולפצות את החברה, בעליה, מנהליה ועובדיה בגין כל תביעה או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או קשורים לפעילותו באתר שלא על פי הוראות תקנון זה ו/או שלא כדין.
  15. האתר פועל בפלטפורמה יציבה ומבוססת, הזמינה 5 ימים בשבוע, 8 שעות ביממה. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות, ובמקרה כזה תפעל החברה במהירות המרבית לתיקון התקלה. החברה רשאית לעצור מעת לעת את זמינות האתר לצורך תחזוקה שוטפת. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
  16. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לערוך יצירות נגזרות כל תוכן המוצג באתר, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מפורש מוקדם ובכתב של החברה.
  17. ככל שתכני האתר ו/או הוראות התקנון יתורגמו לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים, הנוסח בעברית בלבד הוא זה שמחייב את החברה.
  18. ניסוח התקנון והאתר בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

ב. רכישה באתר

  1. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, אך לעיתים אינם כוללים דמי משלוח.
  2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, פייפאל או בכל אמצעי תשלום אחר שהחברה תאשר במפורש לשלם בו.
  3. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף של מוצר המוצע לרכישה הוא המחיר המפורסם בעת ביצוע התשלום בפועל בסיום תהליך ההזמנה.
  4. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, ורשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להפסיקם, להאריכם, לקצרם, להחליפם או לשנותם. המבצעים יחייבו את החברה בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו באתר.
  5. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהמוצרים אינם מיוצרים ומאחוסנים בישראל.
  6. כל מוצר המוצע לרכישה באתר מוצג בדף מכירה הכולל את שם המוצר, מחירו, תיאור המוצר, מה כולל המארז וחוות דעת עליו ככל שישנן. הלקוח מאשר כי ידוע לו היטב שתמונות המוצרים וסרטונים המציגים אותם הם להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר לבין התמונה ו/או הסרטון המציגים אותו.
  7. בעת תהליך הרכישה על הלקוח למסור את כל הפרטים הנדרשים ממנו במלואם ובמדויק. החברה אינה אחראית לאי אספקת מוצר ללקוח בשל מסירת פרטים שגויים או לא מעודכנים.
  8. פרטי ההזמנה שהזין הלקוח באתר בעת תהליך הרכישה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות ההזמנה. החברה אינה אחראית לפרטים שגויים שהזין הלקוח.
  9. עם השלמת תהליך הרכישה ע"י הלקוח תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום, ולאחריה תישלח לכתובת המייל שמסר הלקוח הודעה כי העסקה אושרה בצירוף "מסמך גילוי" בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. אי קבלת הודעת החברה על אישור העסקה מכל סיבה שהיא ו/או אי קבלת מסמך הגילוי אינם גורעים מתוקף העסקה כאשר זו אושרה ע"י חברות האשראי או פייפאל, ובאחריות הלקוח ליידע את החברה על כך שלא קיבל את מסמך הגילוי ו/או ההודעה על אישור העסקה.
  10. אם העסקה לא תאושר ע"י חברות האשראי או ע"י פייפאל, תשלח החברה ללקוח הודעה מתאימה במייל בתוך 3 ימי עסקים, וההזמנה תיחשב כמבוטלת.
  11. החברה רשאית, לאחר שניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, להציג ו/או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות המייל, לרבות עדכוני תוכן, מידע על מוצריה ושירותיה, מבצעים וחידושים באתר במשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
  12. החברה רשאית לסרב לאשר הזמנת רכישה של לקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.
 1.  

ג. דמי משלוח ואספקה

  • סכום דמי המשלוח יוצג ללקוח במהלך תהליך הרכישה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. אין לראות בדמי המשלוח כחלק ממחיר המוצר אלא כתוספת תשלום לכיסוי עלות משלוח המוצר לכתובת הלקוח.

  • אספקת המוצר תהא בהתאם לסוג המשלוח שייבחר (משלוח חינם – נשלח לנקודת איסוף | משלוח עד הבית נשלח עד לכתובת שהלקוח רשם במעמד ברכישה) לכתובת שיקליד הלקוח בתהליך הרכישה. לא ניתן לשנות כתובת ו/או פרטים שגויים שהוקלדו אלא בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באמצעות מייל לאתר שיכלול את מספר ההזמנה.

  • זמן האספקה המשוער הוא 7-14 ימי עסקים ממסירת החבילה לחברת המשלוחים. זמן עיבוד ההזמנה הוא 1-3 ימי עסקים. ימי עסקים הינם ימי חול ראשון עד חמישי בלבד; ימי חג, ערב חג, שישי ושבת לא ייחשבו ימי עסקים. יום ביצוע ההזמנה לא ייחשב במניין ימי העסקים.

  • מועד האספקה הינו משוער כיוון שהוא תלוי בגורמים ונסיבות שאינם בשליטת החברה. הלקוח מאשר כי ידוע לו שעשוי להיות עיכוב משמעותי באספקה כתוצאה מכוח עליון, תקלות טכניות, שביתות, השבתות, סכסוכי עבודה, מערכת המכס, תנאי מזג אוויר חריגים, מחלות ומגפות, פעולות מלחמה, טרור, חבלת סייבר, וכיוצ"ב.

  • הלקוח מסכים ומאשר, כי אספקת כל מוצר מכל סוג בתוך 60 ימי עסקים תיחשב זמן סביר ומקובל לאספקה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תפעל ככל יכולתה לספק כל מוצר בתוך 7-14 ימי עסקים.

  • התקנון של חברת דואר ישראל ו/או של כל גוף שילוח אחר המבצע עבור החברה את הובלת ואספקת המוצר אל כתובת הלקוח יחולו גם על הלקוח, ובלבד שאין בהם כדי להרחיב את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

  • באזורים המוגבלים לגישה עפ"י תקנוני חברת דואר ישראל ו/או גוף השילוח, החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום חלופי, בתיאום מראש.

  • משלוח שאבד – אחריותה של החברה תהא מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר שהוזמן, על חשבונה של החברה, זאת לאחר שקיבלה אישור מחברת השילוח על האובדן. סעיף זה לא יחול במקרה בו האובדן נובע ממסירת מספר טלפון לא תקין / כתובת שגויה / פרטים לא עדכניים ע"י הלקוח.
  • מוצרים דיגיטליים:

   מוצרים דיגיטליים הינם מוצרים שנמכרים באתר זה בפורמט דיגיטלי, וניתן לקבלתם באמצעות הורדה או גישה מקוונת. עם רכישת מוצר דיגיטלי מאתר זה, הלקוח מסכים ומתחייב להסכמת התקנון ולתנאי השימוש הבאים:

   1. קבצים דיגיטליים: לאחר הרכישה, הקובץ הדיגיטלי יימסר למכשיר  שממנו בוצעה הרכישה, בהתאם למידע שסופק בעת הרכישה. אין אפשרות להעביר את הקובץ למכשיר אחר ולהוריד אותו ממנו מבלי לשלם.

   2. אי החזרים: לא ניתן לבצע החזרים או ביטולים לאחר שהקובץ הדיגיטלי נמסר ללקוח. ברכישת מוצר דיגיטלי מאתר זה, הלקוח מאשר כי הוא מודע לכך ולכן אינו זכאי להחזר או ביטול על פי חוק הגנת הצרכן.

   3. שימוש אישי בלבד: הקובץ הדיגיטלי ניתן לשימוש אישי בלבד ואין לשכפלו, להעתיקו, או להפיץ אותו באופן מסחרי או כל אחר. אנו מזכים לזכויות היוצרים והמוגנות על ידי חוק זכויות יוצרים.

ד. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

  • ביטול עסקה לרכישת מוצר יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").

  • ביטל הלקוח את העסקה לאחר קבלת המוצר, הוא יחזירו למשרדי החברה בתיאום מראש

  • הלקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, בכפוף להחזרת המוצר למשרדי החברה באריזתו המקורית שהוא אינו פגום ולא נעשה בו שימוש. חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש במוצר. היה המוצר ביגוד או הנעלה – הסרת תווית המחיר תיחשב כשימוש במוצר.

  • בעסקה שנעשתה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). במקרה כזה החברה רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לפי העניין.

  • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

  • ביטל הלקוח את העסקה עקב פגם במוצר שמקורו בייצור ו/או עקב אי התאמה בין המוצר לבין תיאורו במסמך הגילוי ו/או עקב אי אספקת המוצר בתוך 90 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה – תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה ממנו דמי ביטול.

  • ביטל הלקוח עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם בפועל על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותגבה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם.

  • לא יינתן החזר או זיכוי על דמי המשלוח. במידה ולא בוצע חיוב על דמי משלוח (משלוח חינם) החברה רשאית להפחית עד 29 ₪ מסכום העסקה כנגד דמי המשלוח.

  • החברה רשאית לנכות מהתשלום המוחזר ללקוח את הסכום ששילמה בעד סליקת כרטיס האשראי של הלקוח בעסקה שבוטלה.

  • החזרת תשלום ללקוח שביטל את העסקה כדין תהיה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר במשרדי החברה שהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הלקוח, תשיב החברה ללקוח את התשלום באמצעי תשלום אחר.

  • הודעת ביטול תימסר ע"י הלקוח לחברה (בצירוף מספר העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו) בהתאם להוראות הדין.

   • הזכות לבטל עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
     • מוצר שיוצר בהתאמה אישית עבור הלקוח בעקבות העסקה

     • הלבשה תחתונה ובגדי ים

     • מוצר מתכלה בעל חיי מדף קצרים

     • תכשיט שמחירו גבוה מ-3,000 שקלים, למעט שעונים

     • מוצר שעל פי החוק אין להחזירו
   • נהלי ביטול והחזרה לא נוכל לבטל ולזכות הזמנה שיצאה לשרשרת המשלוח (עד 2 ימי עסקים)
    בכדי לקבל זיכוי על העסקה ,כאשר הלקוח קיבל את הזמנתו וברצונו לבטל עסקה, עליו להחזירה לחנות "כיף בבית" או למורשים לקבל חזרה את החבילה
   • נהלי החזרת מוצרת וזיכוי עסקה:  יש לשלוח את החבילה בדואר רשום עם מספר מעקב – יש לוודא שהמוצר/ים באריזתו/ם המקורית ולא שומש/ו
    (מוצר שבוצע שימוש לא יתקבל בעבורו זיכוי).
     יש לעטוף את האריזה בעטיפה אטומה (לא שקוף).
    -לרשום מחוץ לחבילה את הפרטים של השולח ואת הפרטים לאן לשלוח שהם:
     
   • מוצרים שיימצא שבוצע בהם שימוש/נגרם נזק – לא יקבלו זיכוי כלל
   • מוצר שיוחזר לאחר 14 ימים מיום קבלו לא יקבל זיכוי בגינו ועלות המשלוח החוזר בחיוב הלקוח/איסוף ממיקום השליחה – באחריות הלקוח 

ביטול העסקה ע"י החברה

  • החברה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
    • נפלה טעות בהצגת מחיר המוצר ו/או תיאורו.

    • אירעה תקלה טכנית באתר אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאורו.

    • המוצר אזל מהמלאי.

    • הלקוח ניסה לבצע פעולה כלשהי באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.

    • הלקוח זוהה כמי שמבצע רכישות בהיקף חריג.

    • התגלה חשד באשר למהימנות אמצעי התשלום שמסר הלקוח.

  • הלקוח לא יחויב בדמי ביטול בגין ביטול עסקה ע"י החברה.

מדיניות פרטיות

  • החברה משתמשת באתר בתקני האבטחה הגבוהים ביותר כדי לשמור על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים ממעשה פלילי ו/או מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהגעת מידע כלשהו לגורם עוין ו/או אם ייעשה בו שימוש לא הרשאה.

  • האתר אינו שומר כרטיסי אשראי אלא מידע בסיסי בלבד לצורך תפעול האתר – דרכי התקשרות עם הלקוח והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה נועדה לצורך מתן שירות ללקוח בלבד.

  • חברות הסליקה הנותנות שירותי סליקה באתר הינן פייפאל ו-מקס. בעת מסירת פרטי האשראי מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם.

  • החברה אינה מעבירה מידע על לקוחותיה לכל צד שלישי שהוא.

ברירת דין

  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה תהא בהתאם לדין הישראלי בלבד.

  • לבית המשפט השלום בראשון לציון ו/או לבית המשפט המחוזי מרכז, לפי העניין, תהא סמכות מקומית ועניינית בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה ללקוח.

הצהרת נגישות

אתר כייף בבית הינו אתר מוצרים מוביל בישראל

אנו רואים חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, מקצועי, שוויוני ונגיש לכל תושבי ישראל, ובכללם אנשים בעלי מוגבלויות.

נגישות אתר האינטרנט

האתר מותאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של התקן .W.C.A.G 2 הנגישות באתר מותאמת לדפדפנים המובילים:

  • כרום

  • פיירפוקס

  • אקספלורר 9 ומעלה

  • אופרה

כדי ללמוד כיצד להשתמש ולנווט באתר בצורה נגישה פתחו את תפריט הנגישות על ידי לחיצה על כפתור הנגישות בדף הבית ובחרו באפשרות

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק מאמונתנו להעניק שירות איכותי מקצועי, שוויוני ונגיש לכלל האוכלוסיה.

פניות בנושא נגישות

לכל פניה בנושא נגישות האתר, הנך מוזמן ליצור קשר 
דוא”ל support@KefHome.co.il

מדיניות פרטיות

אנו, כיף בבית, (להלן: "החברה" או "אנו") מכבדים את פרטיות לקוחותינו, ורואים ערך רב ומטרה בשמירה על פרטיותם ובטחון המידע שלהם.
אנו מתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לפרטיות שלך, ולשימוש במידע האישי (כהגדרתו לפי דין, להלן: "מידע אישי") הנמסר לנו על-ידיך או נאסף על ידינו במהלך ההתקשרות שלך עמנו והשהייה שלך בחברה.
מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין החברה, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת.
במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים בשירותי החברה והמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר?

כיף בבית הינה חברה אשר מחזיקה ומתפעלת אתר זה ואת המערכות בהן ייתכן ויישמרו פרטיך. אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לצוות שירות הלקוחות שלנו במייל support@KefHome.co.il

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך
ככלל, האתר אינו אוסף מידע אישי שלך, ואתה אינך חייב למסור לנו מידע אישי. עם זאת, ייתכן ובמהלך השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או בשירותי החברה, תמסור לנו אתה, מרצונך החופשי, פרטים ומידע אודותיך, בין היתר לצורך יצירת קשר, השתתפות בהגרלות ומשחקים, מילוי של טפסים מקוונים באתר, רישום לשירות או רשימה כלשהם, וכו'. זאת, בין אם הדבר נעשה בצורה ישירה ו/או בצורה עקיפה באמצעות מערכות צד ג' ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים הקשורים בחברה.
כמו כן, יתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, כרוכים בהרשמה. במסגרת הרשמה שכזו ו/או ביצוע הזמנה ייתכן כי תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות שונות עמך (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות (לצורכי אימות) ופרטי כרטיס אשראי לצורך חיוב הזמנות שתהיה מעוניין לבצע. השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. באותם מקרים אנו גם נשמור היסטוריה של רכישות והזמנות שביצעת, פירוט של הרגלי הצריכה שלך ו/או בני משפחתך כפי שנמסרו על ידך, וכל פרט אחר שחלקת עמנו מרצונך החופשי בעת הגלישה באתר ו/או השימוש באיזה משירותי החברה, בצורה ישירה ובין אם בצורה עקיפה.
אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה, אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, לא נוכל להעניק לך את השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא תוכל לבצע הזמנה של מוצרים באתר כזה או אחר, או לקבל הודעות ועדכונים אודות מבצעים, ללא מסירת פרטים אישיים מסוימים כנדרש בתהליך הרישום ו/או ההזמנה.
מעבר לכך, האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגולש. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות פרטי ההתחברות והגלישה שלך, ובין היתר עלולים לאסוף מידע בנוגע לזמני ואופני השימוש באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
במסגרת כך, אתרי האינטרנט שלנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים (Pixel וכיוצ"ב) לצורך ניהולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו. כלים אלו מטמיעים למעשה קבצי מידע קטנים בדפדפן ו/או מכשיר של המשתמש הגולש באתר, ומשמשים את האתר והמערכות הפועלות בו, לזיהוי של המשתמש ואיסוף מידע אודות ההתנהלות שלו באתר. חלק מה- Cookies הללו נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת. חלק אחר, נועד לאפשר לנו לזהות את העדפותיך האישיות ולהתאים את הגלישה והפרסומות באתר עבורך.
אם אינך מעוניין לקבל Cookies בעת הגלישה באתר שלנו, אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.
בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

שימוש במידע שלך
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך יצירת קשר עימך לצורך מתן שירותים בהתאם לבקשתך, מימוש והשלמה של הזמנות שביצעת, מסירת מידע ועדכונים בהתאם לרצונך ורישום שביצעת, שליחת עדכונים בנוגע למידע האישי שלך השמור במערכותינו ו/או שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, מתן שירות טוב יותר לך ולבני משפחתך, שמירה על בטיחותך ובטיחות המשתמשים במוצרי החברה, ציות לחובות חוקיות לפי דין והעברת מידע לרשויות בהתאם להוראות החוק, וכן כל שימוש אחר שתכליתו לאפשר לך ליהנות משירותי החברה בצורה סדורה ובטוחה.
בנוסף, אנו עושים שימוש במידע שלך לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, יחד עם מידע של לקוחות אחרים, לצורך שיפור השירות וייעול הפעילות שלנו בחברה, וזאת תוך שמירה על פרטיותך, וצמצום השימוש בפרטיך האישיים היכן שהדבר מתאפשר.
לבסוף, אנו עשויים לעשות שימוש בפרטי הקשר שאתה מוסר לנו על מנת להעביר אליך הצעות שיווקיות ומסחריות כאלה ואחרות, הודעות אודות מבצעים ואירועים מיוחדים, שליחת ניוזלטר מבצעים ועדכונים תקופתי והתאמה של הצעות אלו לצרכים שלך. זאת יש להדגיש, בכפוף להוראות הדין, ולקבלת הסכמתך במקרים המחייבים זאת. בכל מקרה בו אינך מעוניין להמשיך וליהנות מהצעות שיווקיות ומבצעים אלו, אתה כמובן יכול לפנות אלינו ולבקש כי נסיר אותך מרשימות התפוצה שלנו.
המידע שאתה מוסר לנו יישמר במערכותינו ו/או במאגרי המידע שלנו לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות טוב יותר בעתיד ובשהיות עתידיות בחברה, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו.
כאמור, אתה אינך נדרש על-פי חוק למסור לנו כל מידע, ועל כן העברת מידע מצידך נעשית מרצונך ובהסכמתך, ובאחריותך הבלעדית. ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה או לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי באופן בלעדי למסירת מידע זה.

אבטחת ושמירת המידע שלך
אנו מחויבים לאבטחת ושמירת המידע שלך, ועושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנשמר במערכותינו. עם זאת, ובדומה לכל מערכת אחרת, אנו איננו יכולים להבטיח בצורה מלאה ומוחלטת את בטיחות מערכותינו, ועל כן אנו איננו מתחייבים שמאגרי המידע שלנו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

מסירת מידע לצד שלישי
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאתה מוסר לנו לידיי צדדים שלישיים על מנת לספק לך שירותים, למשל לצורך ביצועה של הזמנה בחברה. כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים בהקשרים אחרים, כמו למשל כאשר קיימת לנו חובה חוקית שכזו או כאשר הדבר מותר לנו בהתאם להוראות הדין ולאינטרסים המסחריים שלנו. בין היתר, אנו נוכל להעביר את פרטיך והמידע האישי שמסרת לנו לידי צד שלישי שירכוש ו/או ימזג את פעילותו עם פעילות החברה, ובלבד שאותו צד שלישי ייקח על עצמו את כל ההתחייבויות לפי מדיניות זו.
בנוסף, אנו עשויים במסגרת פעילותנו השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לנו שירותים שונים. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש, ובכפוף לקבלת ערבויות והתחייבויות כפי חובותינו בחוק.

עיון במידע, תיקון ומחיקה
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. כמו כן עומדת לך הזכות לבטל ולמשוך כל הסכמה שניצנה על ידך לשליחת דיוור ישיר ודואר פרסומי. פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל המפורטת בתחילת מדיניות זו.
אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.
יצוין כי לתושבי האיחוד האירופי, ייתכן ועומדות זכויות נוספות בהתאם להוראות הרגולציה האירופאית, ואם הדבר רלבנטי עבורך אתה מוזמן לפנות אלינו בכל בקשה כאמור.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות
אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי מדיניות הפרטיות המתייחסים למידע האישי הנשמר אודותיך אצלנו, הודעה על כך תפורסם באתר שלנו.

יובהר כי ייתכן ורישום ו/או שימוש בשירות כזה או אחר באתר, ידרוש את הסכמתך ואישורך לתנאים נוספים ומסוימים לאותו שירות, ובמקרה זה תידרש לאשר את הסכמתך לאלו בנפרד

אהבתי

אהבתי טוען...

>>>> את זה לא כדי לך לפספס <<<<

מבצע חופש גדול בכיף בבית

קונים יותר משלמים פחות!

2 מוצרים מקבלים 5% הנחה

3 מוצרים מקבלים 10% הנחה

4 מוצר מקבלים 15% הנחה

*ההנחה מתעדכנת אוטומטית בעגלה

**לא כולל מוצרים דיגטלים 
*** המבצע חל בתאריכים 1.7-31.8